Oficjalny Serwis Internetowy Senatora RP

Portal zawiera najnowsze informacje o działalności Senatora RP Aleksandra Szweda

wtorek, 02 styczeń 2018 00:00

ORZEŁ BIAŁY - KONKURS

...Konkurs Orzeł Biały ...Konkurs Orzeł Biały archiwum Senatora RP Aleksandra SZWEDA

Biało-czerwona flaga, godło z Białym Orłem w koronie i „Mazurek Dąbrowskiego” to symbole polskiej państwowości. To znaki najważniejsze, wyrażające naszą tożsamość, wokół których gromadzi się wspólnota obywateli Rzeczypospolitej. Kiedy podczas świąt państwowych czy innych doniosłych wydarzeń w życiu polskiego społeczeństwa chcemy w szczególny sposób poczuć łączącą nas więź, odwołujemy się właśnie do tych symboli. Są one dla wszystkich Polaków wyjątkowo cenne. Otaczanie symboli Rzeczpospolitej Polskiej czcią i szacunkiem jest prawem i obowiązkiem każdego z nas.

ZAPRASZAM DO UDZIAŁU W KONKURSIE


REGULAMIN KONKURSU „ORZEŁ BIAŁY – NASZA DUMA”


§ 1 Przedmiot regulaminu
Niniejszy regulamin, zwany dalej „regulaminem”, określa warunki uczestnictwa w konkursie plastycznym „Orzeł Biały – nasza duma”, zwanym dalej „konkursem”, a także kryteria oceny prac konkursowych i warunki nagradzania zwycięzców.
Honorowy patronat nad konkursem objął marszałek Senatu RP.

§ 2 Cel konkursu

 1. Konkurs ma na celu:
  • rozwijanie zainteresowania znaczeniem polskich symboli narodowych wśród dzieci i młodzieży,
  • popularyzację wiedzy i świadomości o godle jako jednym z najważniejszych symboli państwa polskiego od zarania dziejów do czasów współczesnych,
  • propagowanie symbolu orła podczas wydarzeń patriotycznych,
  • motywowanie uczniów do rozwijania pasji historycznych i artystycznych,
  • rozwijanie kreatywności dzieci i młodzieży w zakresie technik sztuki plastycznej,
  • zaangażowanie nauczycieli, dzieci i młodzieży w propagowanie pozytywnego wzorca nowoczesnego patriotyzmu.
 2. W wyniku konkursu wyłonieni i nagrodzeni zostaną autorzy najciekawszych plac plastycznych o tematyce wskazanej w § 5 regulaminu z uwzględnieniem kryteriów, o których mowa w § 5 regulaminu.

§ 3 Organizatorzy konkursu

 1. Organizatorami konkursu są:
  • senatorowie RP, którzy zadeklarowali jego przeprowadzenie w swoim okręgu wyborczym,
  • Kancelaria Senatu
   • zwani dalej łącznie „Organizatorem”.
 2. Partnerami konkursu są kuratoria oświaty poszczególnych województw.
 3. Senatorowie organizujący konkurs mogą wskazać lokalnych patronów medialnych konkursu.

§ 4 Zakres terytorialny i uczestnicy

 1. Konkurs zostanie przeprowadzony w całym kraju.
 2. Konkurs jest skierowany do uczniów klas IV–VII szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych, mogą też wziąć w nim udział podopieczni placówek oświatowo-wychowawczych.

§ 5 Praca konkursowa

Praca konkursowa powinna spełniać następujące kryteria:

 • temat pracy konkursowej – godła z orłem symbolizujące wszystkie okresy trwania państwowości polskiej, używane od czasów Mieszka I do współczesnych. Prace mogą przedstawiać artystyczne wizje autorów z zachowaniem szacunku dla godła państwowego;
 • rozmiar – praca konkursowa powinna mieć następujące wymiary: wysokość – od 40 do 150 cm; szerokość – od 30 do 100 cm; głębokość/grubość – do 50 cm;
 • forma – dowolna zarówno płaska, jak i przestrzenna, w tym m.in. obraz, grafika, plakat, rzeźba, instalacja, drzeworyt itd.;
 • materiały – papier, tworzywo sztuczne, drewno, szkło, metal itp.;
 • praca ma wykonana samodzielnie przez pojedynczego autora;
 • udziału w konkursie nie mogą brać prace prezentowane w innych konkursach plastycznych, wystawach itp.

§ 6 Warunki udziału w konkursie

 1. Udział w konkursie i podanie danych związanych z udziałem w nim są całkowicie dobrowolne.
 2. Zgłoszenie pracy konkursowej jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.
 3. Szkoła/placówka powinna dokonać zgłoszenia udziału w konkursie do 10 stycznia 2018r.
 4. Miejscem zgłoszenia udziału w konkursie i dostarczenia prac jest biuro senatorskie właściwe dla szkoły/placówki z danego okręgu wyborczego. W wypadku okręgu wyborczego, z którego senator nie organizuje konkursu, pracę należy zgłosić do biura senatorskiego z innego najbliższego szkole/placówce okręgu wyborczego, z którego senator przeprowadza konkurs. Spis senatorów wraz z adresami biur senatorskich znajduje się w załączniku nr 3 do regulaminu.
 5. Prace konkursowe można zgłaszać wyłącznie za pośrednictwem szkoły lub placówki opiekuńczej, właściwych dla uczestnika konkursu. Te instytucje przekazują organizatorowi prace konkursowe.
 6. Jedna szkoła/placówka może zgłosić nie więcej niż 3 prace. Prace powinny być wykonane samodzielnie, a zgłoszenie pracy musi wskazywać autora.
 7. W konkursie wezmą udział tylko prace spełniające warunki wskazane w § 5 regulaminu, nadesłane lub dostarczone do 10 marca 2018 r.
 8. W wypadku przesyłania prac przesyłką kurierską lub pocztową na opakowaniu powinny się znaleźć dopiski: „Praca na konkurs – Orzeł Biały” oraz „Kategoria – ………... „ (wskazanie kategorii zgodnie z § 8 ust. 4 regulaminu).
 9. W wypadku nadsyłania zgłoszeń i prac konkursowych przesyłką pocztową lub kurierską o zachowaniu terminów wskazanych w § 6 ust. 3 i 7 decyduje data stempla pocztowego.
 10. Do pracy konkursowej powinno być załączone podpisane przez przedstawicieli ustawowych lub opiekunów prawnych uczestnika oświadczenie, którego treść zawiera załącznik nr 2 do regulaminu.

§ 7 Przebieg konkursu

Konkurs ma charakter 2-etapowy:

 • etap okręgowy, podczas którego do 25 marca 2018 r. oceny prac dokonuje okręgowa komisja konkursowa, wyłaniając najlepszą pracę w każdej kategorii, wymienionej w § 8 ust. 4 regulaminu i przesyłając je do Centrum Informacyjnego Senatu Kancelarii Senatu do 5 kwietnia 2018 r., z dopiskiem „Praca na konkurs – Orzeł Biały” oraz „Kategoria – ………... „;
 • etap ogólnopolski, podczas którego do 20 kwietnia 2018 r. oceny prac dokonuje Centralna Komisja Konkursowa.

§ 8 Komisja konkursowa

 1. Prace konkursowe spełniające wymogi regulaminu poddane zostaną ocenie:
  • na etapie okręgowym – okręgowej komisji konkursowej, w skład której wchodzą osoby powołane przez senatora organizującego konkurs,
  • na etapie ogólnopolskim – Centralnej Komisji Konkursowej, w skład której wchodzą: marszałek Senatu – przewodniczący komisji, przedstawiciele Kancelarii Senatu, eksperci z zakresu heraldyki, artysta plastyk.
 2. Okręgowe i centralna komisje konkursowe czuwają nad prawidłowością przebiegu konkursu, dokonują oceny prac konkursowych, wyłaniają najlepsze spośród nich oraz przyznają nagrody i wyróżnienia.
 3. Najlepsze prace konkursowe zostaną wybrane z zastosowaniem następujących kryteriów oceny:
  • zgodność pracy z tematem konkursu,
  • oryginalność/kreatywność,
  • walory artystyczne, m.in. kompozycja, kolorystyka, technika wykonania.
 4. Spośród nadesłanych w terminie prac konkursowych spełniających wymogi regulaminu okręgowe komisje konkursowe wybierają po jednej najlepszej pracy w każdej z następujących kategorii:
  • uczniowie klas IV–VII szkół podstawowych,
  • uczniowie szkół ponadpodstawowych.
 5. Okręgowe i centralna komisje konkursowe mogą także przyznać wyróżnienia w każdej z powyższych kategorii.
 6. Wyłonienie najlepszych prac konkursowych na etapie okręgowym nastąpi do 20 kwietnia 2018 r.
 7. Z rozstrzygnięć konkursu na poszczególnych etapach zostaną sporządzone protokoły, które podpiszą członkowie odpowiednio okręgowych i centralnej komisji konkursowej.
 8. Decyzje okręgowych i centralnej komisji konkursowych co do wyboru najlepszych prac są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.
 9. Ogłoszenie wyników konkursu na etapie ogólnopolskim wraz z prezentacją najlepszych prac nastąpi do 30 kwietnia 2018 r. Informacja o terminie, miejscu i czasie ogłoszenia wyników konkursu zostanie zamieszczona na stronach internetowych Senatu, senatorów organizujących konkurs i kuratoriów.
 10. Prace konkursowe, które nie zostały nagrodzone ani wyróżnione, powinny zostać odebrane po ogłoszeniu wyników konkursu w terminie uzgodnionym z biurem senatorskim. W wypadku ich nieodebrania organizator konkursu podejmie decyzję, co do dalszych ich losów.

§ 9 Nagrody

 1. Zwycięzcy konkursu otrzymają nagrody rzeczowe, których rodzaj i wartość określi organizator konkursu:
  • etap okręgowy – senatorowie organizujący konkurs ustalają, fundują i wręczają nagrody,
  • dodatkową nagrodą za zwycięstwo w etapie okręgowym jest wyjazd laureata wraz z opiekunem do Senatu na uroczystość ogłoszenia wyników konkursu na zaproszenie i koszt senatora organizującego konkurs,
  • etap ogólnopolski – nagrody funduje Kancelaria Senatu.
 2. Wręczenie nagród rzeczowych nastąpi podczas uroczystości, o której uczestnicy konkursu zostaną poinformowani w sposób wskazany w § 8 ust. 9 regulaminu.
 3. Organizator konkursu może dodatkowo uhonorować autorów najlepszych prac konkursowych poprzez ich publikację, a także umieszczenie wizerunków ich autorów na stronach internetowych Senatu, senatorów prowadzących konkurs i kuratoriów.

§ 10 Dane osobowe

 1. Przystępując do konkursu, uczestnik wyraża zgodę na:
  • przetwarzanie przez organizatora jego danych osobowych na potrzeby przeprowadzenia konkursu i realizacji jego celów, na warunkach określonych w ustawie z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych,
  • nieodpłatną publikację (prezentowanie publicznie w dowolny sposób, w tym m.in. w internecie) pracy konkursowej uczestnika, jego wizerunku, imienia, nazwiska, informacji o miejscowości, w której mieszka i/lub o szkole, do której uczęszcza, w ramach promocji konkursu oraz działalności organizatora.
 2. Odmowa dostarczenia dokumentów wymaganych w regulaminie skutkuje odrzuceniem zgłoszonej pracy konkursowej.

§ 11 Obowiązywanie regulaminu

Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu z tym, że zmiany wchodzą w życie po 7 dniach od daty zamieszczenia zmienionej treści regulaminu na stronach internetowych Senatu, senatorów organizujących konkurs i kuratoriów.

KALENDARIUM

5 grudnia 2017 r. – umieszczenie listy senatorów (z adresami biur) na stronach internetowych z informacjami o konkursie
10 stycznia 2018 r. – ostateczny termin zgłoszenia szkół do udziału w konkursie
10 marca 2018 r. – ostateczny termin nadsyłania prac konkursowych
25 marca 2018 r. – ocena prac przez okręgowe komisje konkursowe
5 kwietnia 2018 r.– ostateczny termin przesyłania najlepszych prac wyłonionych na etapie okręgowym do Kancelarii Senatu
20 kwietnia 2018 r. – ocena prac przez Centralną Komisję Konkursową
21–30 kwietnia 2018 r. – ogłoszenie wyników konkursu wraz z prezentacją zwycięskich prac
maj 2018 r.– odbiór prac z okręgowych komisji konkursowych

Czytany 1310 razy

moje

Opinie

Zapraszam do poczytania mojego Bloga. Zamieszczam w nim swoje opinie oraz wrażenia z pracy w Senacie RP

ZACZNIJ TUTAJ >>

wokół

Regionu

Najnowsze wiadomości z Dolnego Śląska: co słychać w powiatach: dzierżoniowskim, kłodzkim i ząbkowickim?

CZYTAJ TUTAJ >>

o mnie

Media

Przeczytaj co na mój temat i na temat mojej działalności sądzą media w Polsce i Europie.

CZYTAJ TUTAJ >>

 

Biuro w Kłodzku

ul. Niska 1
57-300 Kłodzko
tel.: +48 666 042 320
biuro @ senatorszwed . pl

 

godziny otwarcia:
pon-pt 07:30 - 15:30

 

Biuro w Bystrzycy Kłodzkiej

ul. Okrzei 20
57-500 Bystrzyca Kłodzka
tel.: +48 666 042 320
biuro @ senatorszwed . pl

 

godziny otwarcia:
umów się telefonicznie

 

Biuro w Kudowie-Zdroju

ul. Główna 26 B
57-350 Kudowa-Zdrój
tel.: +48 666 042 320
biuro @ senatorszwed . pl

 

godziny otwarcia:
umów się telefonicznie

 

Biuro w Ząbkowicach Śląskich

ul. 1 Maja 7
57-200 Ząbkowice Śląskie
tel.: +48 666 042 320
biuro @ senatorszwed . pl

 

godziny otwarcia:
umów się telefonicznie

Wszelkie prawa zastrzeżone