Oficjalny Serwis Internetowy Senatora RP

Portal zawiera najnowsze informacje o działalności Senatora RP Aleksandra Szweda

środa, 15 styczeń 2020 15:14

3. posiedzenie Senatu

3. posiedzenie Senatu 3. posiedzenie Senatu źródło: archiwum prywatne Senatora RP Aleksandra Szweda

15 stycznia 2020 r. rozpoczęło się 3. posiedzenie Senatu. Porządek posiedzenia został uzupełniony o rozpatrzenie ustaw: o zmianie ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury; o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne; o zmianie ustawy o odpadach oraz ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach; o ustanowieniu Dnia Nauki Polskiej. 17 stycznia porządek obrad może zostać rozszerzony o drugie czytanie 3 projektów uchwał: wyrażającej solidarność z narodem australijskim; w sprawie słów Prezydenta Federacji Rosyjskiej; oraz w 75. rocznicę Tragedii Górnośląskiej.

Izba rozpatruje ustawę o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawy o Sądzie Najwyższym oraz niektórych innych ustaw (projekt poselski) wprowadzającą odpowiedzialność dyscyplinarną sędziów za działania lub zaniechania mogące uniemożliwić lub istotnie utrudnić funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości, za kwestionowanie stosunku służbowego innego sędziego czy skuteczności jego powołania. Izbie Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego nowela powierza rozpoznawanie skarg dotyczących podważenia statusu sędziego lub jego uprawnień do wykonywania zadań z zakresu wymiaru sprawiedliwości, a także rozpatrywanie skarg o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia SN i innych sądów, jeśli niezgodność z prawem polega na podważeniu statusu lub legalności działania sędziego, który wydał orzeczenie w sprawie. Nowela nie dopuszcza także kwestionowania przez Sąd Najwyższy umocowania sądów i trybunałów, konstytucyjnych organów państwowych oraz organów kontroli i ochrony prawa. SN nie będzie też dokonywać oceny zgodności z prawem powołania sędziego na urząd i jego uprawnień do wykonywania zadań z zakresu wymiaru sprawiedliwości. Izba Dyscyplinarna SN ma rozpoznawać wnioski o uchylenie immunitetu sędziego i prokuratora. Ustawa wprowadza też zmiany w procedurze wyboru pierwszego prezesa SN: kandydata na to stanowisko będzie mógł zgłosić każdy sędzia SN; w razie braku kworum (co najmniej 84 członków Zgromadzenia Ogólnego Sędziów SN) do ważności wyboru wymagana będzie obecność co najmniej 32 członków zgromadzenia ogólnego. Nowela nakłada również na sędziów i prokuratorów obowiązek poinformowania, do jakich partii, stowarzyszeń czy zrzeszeń należą. Zmienia także przepisy dotyczące samorządu sędziowskiego, przedmiotem obrad kolegium i samorządu sędziowskiego nie mogą być tematy polityczne, w szczególności zabronione jest „podejmowanie uchwał podważających zasady funkcjonowania władz RP i jej konstytucyjnych organów”.
Senatorowie zajmą się też następującymi ustawami.
Nowelizacja ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury (projekt poselski) doprecyzowuje przepisy dotyczące finansowania działalności Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury. Działalność uczelni nadal będzie finansowana z dotacji podmiotowej z budżetu państwa, corocznie waloryzowanej. Środki niewykorzystane w danym roku nie będą musiały być zwracane do budżetu.
Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (projekt poselski) zwalnia z podatku dochodowego świadczenia, w szczególności dotacje i kwoty umorzonych pożyczek, otrzymane ze środków Funduszu Niskoemisyjnego Transportu (FNT), a przeznaczone na zakup nisko- i zeroemisyjnych pojazdów. Zgodnie z założeniami nowe przepisy będą mieć korzystny wpływ na działalność mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw działających w sferze m.in. usług publicznego transportu zbiorowego, innowacji i sektora motoryzacji. Zwolnienie z podatku przyczyni się do zwiększenia zainteresowania wsparciem ze środków FNT, dedykowanego niskoemisyjnemu transportowi i paliwom alternatywnym. W wypadku zakupu pojazdu elektrycznego maksymalna wysokość wsparcia dla osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej to 30% ceny zakupu, ale nie więcej niż 37,5 tys. zł, w wypadku pojazdu napędzanego wodorem maksymalne wsparcie to również 30% ceny zakupu, ale nie więcej niż 90 tys. zł.
Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (projekt rządowy) przewiduje, że wstępnie wypełnione zeznania podatkowe nie będą udostępniane przez organy podatkowe podatnikom prowadzącym działalność gospodarczą.
Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia zwalczania chorób zakaźnych zwierząt (projekt poselski) ma ułatwić zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt, przede wszystkim afrykańskiego pomoru świń (ASF), głównie poprzez wybijanie dzików i zwiększenie bioasekuracji. Nowe przepisy wprowadzają: zakaz blokowania polowań, odstrzał sanitarny dzikich zwierząt przez policjantów, żołnierzy, strażaków i pograniczników, możliwość budowy niecek dezynfekcyjnych bez konieczności uzyskania pozwoleń, wykorzystanie Funduszu Leśnego do budowy ogrodzeń, konieczność przestrzegania bioasekuracji przez uczestników polowań. Nowela upoważnia ponadto wojewodę do wydania nadleśniczemu polecenia wykonania na określonym obszarze ogrodzeń ograniczających lub zatrzymujących migrację zwierząt z terenów leśnych. Wprowadza możliwość karania zarządców dróg publicznych, którzy – wbrew nakazowi powiatowego lekarza weterynarii lub wojewody – nie zamkną znajdujących się w pasach drogowych przejść dla zwierząt lub nie zbudują ogrodzeń.
Ustawa o zmianie ustawy o odpadach oraz ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (projekt poselski) umożliwia sporządzanie dokumentów w formie papierowej lub elektronicznej prowadzonej poza bazą danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami w przypadku awarii tej bazy. Wydłuża też do 30 czerwca 2020 r. termin składania dokumentów ewidencji odpadów w formie papierowej.
Ustawa o ustanowieniu Dnia Nauki Polskiej (projekt poselski) przewiduje, że 19 lutego będzie Dniem Nauki Polskiej.
Podczas 3. posiedzenia senatorowie zapoznają się również z informacją prezesa Rady Ministrów na temat sytuacji polskiego hutnictwa ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji w krakowskim oddziale ArcelorMittal, polityki celnej oraz planów rządu mających na celu powstrzymanie upadku branży w Polsce.
Zaplanowano też wybór senatorów do składu Krajowej Rady Sądownictwa. Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji pozytywnie zaopiniowała kandydatury senatorów: Rafała Ambrozika, Krzysztofa Kwiatkowskiego i Bogdana Zdrojewskiego.

Czytany 2111 razy

 

Biuro w Kłodzku

ul. Niska 1
57-300 Kłodzko
tel.: +48 666 042 320
biuro @ senatorszwed . pl

 

godziny otwarcia:
pon-pt 07:30 - 15:30

Wszelkie prawa zastrzeżone