Oficjalny Serwis Internetowy Senatora RP

Portal zawiera najnowsze informacje o działalności Senatora RP Aleksandra Szweda

45 posiedzeniu Senatu RP

Senator Aleksander Szwed przy pracy Senator Aleksander Szwed przy pracy archwium prywatne Senatora RP Aleksandra Szweda

18.07.2017 r. - uczestniczyłem we wznowionym 45 posiedzeniu Senatu RP

18.07.2017 r. - uczestniczyłem we wznowionym 45 posiedzeniu Senatu RP na którym:

Porządek obrad został uzupełniony o rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych oraz niektórych innych ustaw, a także o drugie czytania 3 projektów uchwał: w sprawie upamiętnienia Ofiar „operacji polskiej” NKWD z 1937 r., w setną rocznicę utworzenia Narodowego Komitetu Polskiego, w 25. rocznicę odwołania rządu Jana Olszewskiego. Marszałek Stanisław Karczewski poinformował, że porządek może zostać uzupełniony także o ustawę – Prawo wodne i ustawę o Sądzie Najwyższym. Zostałyby one rozpatrzone 19 lipca 2017 r.

Senatorowie w czwartym dniu 45 posiedzenia Senatu RP przeprowadzili debatę nad informacją o działalności Rady Mediów Narodowych w 2016 r. oraz nad sprawozdaniem Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z działalności w 2016 r. wraz z informacją o podstawowych problemach radiofonii i telewizji w 2016 r.

Senat rozpatrzył ustawę o zmianie ustawy o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych oraz niektórych innych ustaw (projekt rządowy). Dostosowuje ona przepisy do rozporządzeń unijnych. Zmienione zostały m.in. zakresy obowiązków operatorów urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych oraz urządzeń będących systemami przeciwpożarowymi i rozdzielnicami elektrycznymi (zawierających fluorowane gazy cieplarniane) oraz osób fizycznych wykonujących czynności wymagające posiadania certyfikatu dla personelu. Najważniejsze zmiany to rozszerzenie obowiązku certyfikacyjnego w odniesieniu do powiększonego katalogu urządzeń, modyfikacja obowiązku dotyczącego etykietowania, zmiana zakresu prowadzonej dokumentacji.

Izba przeprowadziła drugie czytanie projektu uchwały w 25. rocznicę odwołania rządu Jana Olszewskiego, wniesionego przez senatora Jerzego Czerwińskiego. Przypomniano w nim, że w nocy z 4 na 5 czerwca 1992 r., w atmosferze bezkrwawego zamachu stanu, odwołano rząd premiera Jana Olszewskiego – pierwszy gabinet popierany przez Sejm wyłoniony w pierwszych wolnych wyborach, które odbyły się w Polsce po zakończeniu II wojny światowej. "Akcja odwołania rządu rozpoczęła się już w maju 1992 r. Brały w niej udział ugrupowania, środowiska i osoby będące beneficjentami umowy okrągłostołowej: postkomuniści oraz część nowej, kontrolowanej przez służby specjalne, pseudoelity III Rzeczypospolitej. Bezpośrednim pretekstem do odwołania stało się wykonanie przez ministra spraw wewnętrznych Antoniego Macierewicza uchwały Sejmu zobowiązującej do przedstawienia pełnej informacji na temat wysokich urzędników państwowych, posłów i senatorów będących współpracownikami UB i SB w latach 1945–90" – napisano w projekcie. Podkreślono też, że pierwsza próba budowy w pełni niepodległego i demokratycznego państwa polskiego sprzed 25 lat nie poszła na marne.

Izba debatuje nad projektem uchwały w sprawie upamiętnienia Ofiar „operacji polskiej” NKWD z 1937 r., wniesionym przez grupę senatorów. Senat oddaje w niej hołd ofiarom „operacji polskiej” i oświadcza, że na państwie polskim spoczywa obowiązek przywrócenia ich pamięci społeczeństwu polskiemu i całemu światu. W projekcie przypomniano, że 11 sierpnia 1937 r. ludowy komisarz spraw wewnętrznych ZSRS Nikołaj Jeżow, na polecenie Józefa Stalina, wydał rozkaz rozpoczynający tzw. operację polską NKWD. Dało to początek bezwzględnej akcji eksterminacyjnej Polaków zamieszkujących dawne ziemie kresowe Rzeczypospolitej. Zamordowano wówczas 111 091 osób, a 28 744 skazano na wieloletni pobyt w łagrach.

W przygotowanym przez grupę senatorów projekcie uchwały w setną rocznicę utworzenia Narodowego Komitetu Polskiego Senat wyraża wdzięczność politykom, twórcom i działaczom Komitetu Narodowego Polskiego, dzięki którym znaleźliśmy się – jeszcze nie mając własnego państwa – w gronie zwycięzców w I wojnie światowej, co skutkowało obecnością polskiej delegacji w Wersalu w roli współtwórcy ładu światowego opartego na idei samostanowienia narodowego i poszanowania demokratycznych reguł życia publicznego. W projekcie przypomniano, że Komitet Narodowy Polski powstał 15 sierpnia 1917 r. na zjeździe działaczy niepodległościowych w Lozannie z inicjatywy Romana Dmowskiego i jego najbliższych współpracowników. Komitet prowadził intensywną działalność dyplomatyczną na rzecz sprawy polskiej, co m.in. wpłynęło na ostateczny kształt 14-punktowego programu wojennego prezydenta USA Thomasa Woodrowa Wilsona i umieszczenie w nim punktu 13. mówiącego o prawie Polaków do niepodległego państwa polskiego z wolnym dostępem do morza. Komitet powołał do życia sieć swoich przedstawicielstw dyplomatycznych w Belgii, Italii, Szwecji, Brazylii, Wielkiej Brytanii, USA; objął bieżącą opieką Polaków pozostających na Zachodzie; prowadził rekrutację do polskiej armii; przygotowywał przy pomocy ekspertów dokumenty historyczno-prawne na temat postulowanych granic Polski, tworząc podstawy pod przyszłe rozwiązania pokojowe. Po powstaniu rządu I.J. Paderewskiego w 1919 r. przedstawiciele KNP stanowili główne zaplecze dyplomatyczno-eksperckie polskiej delegacji podczas kongresu wersalskiego kończącego I wojnę światową.

Planowane jest również głosowanie nad ustawą o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy – Prawo spółdzielcze (projekt rządowy), dostosowującą obowiązujące przypisy do wyroków Trybunału Konstytucyjnego z 14 lutego 2012 r. (sygn. akt P 17/10), 27 czerwca 2013 r. (sygn. akt K 36/12) i 5 lutego 2015 r. (sygn. akt K 60/13).

TEAM

Administrator techniczny portalu

moje

Opinie

Zapraszam do poczytania mojego Bloga. Zamieszczam w nim swoje opinie oraz wrażenia z pracy w Senacie RP

ZACZNIJ TUTAJ >>

wokół

Regionu

Najnowsze wiadomości z Dolnego Śląska: co słychać w powiatach: dzierżoniowskim, kłodzkim i ząbkowickim?

CZYTAJ TUTAJ >>

o mnie

Media

Przeczytaj co na mój temat i na temat mojej działalności sądzą media w Polsce i Europie.

CZYTAJ TUTAJ >>

 

Biuro w Kłodzku

ul. Niska 1
57-300 Kłodzko
tel.: +48 666 042 320
biuro @ senatorszwed . pl

 

godziny otwarcia:
pon-pt 07:30 - 15:30

 

Biuro w Bystrzycy Kłodzkiej

ul. Okrzei 20
57-500 Bystrzyca Kłodzka
tel.: +48 666 042 320
biuro @ senatorszwed . pl

 

godziny otwarcia:
umów się telefonicznie

 

Biuro w Kudowie-Zdroju

ul. Główna 26 B
57-350 Kudowa-Zdrój
tel.: +48 666 042 320
biuro @ senatorszwed . pl

 

godziny otwarcia:
umów się telefonicznie

 

Biuro w Ząbkowicach Śląskich

ul. 1 Maja 7
57-200 Ząbkowice Śląskie
tel.: +48 666 042 320
biuro @ senatorszwed . pl

 

godziny otwarcia:
umów się telefonicznie

Wszelkie prawa zastrzeżone