Wydrukuj tę stronę

22 września 2017 r. zakończył się drugi dzień 47. posiedzenia Senatu

22 września 2017 r. zakończył się drugi dzień 47. posiedzenia Senatu 22 września 2017 r. zakończył się drugi dzień 47. posiedzenia Senatu archiwum prywatne Senatora RP Aleksandra Szweda

Senat na wstępie rozpatrywał ustawę o wyrażeniu zgody na wypowiedzenie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej i Rządem Republiki Portugalskiej w sprawie popierania i wzajemnej ochrony inwestycji, sporządzonej w Lizbonie dnia 11 marca 1993 r. ze względu na jej niezgodność z prawem Unii Europejskiej. Sprawozdanie w imieniu senackiej Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej prezentował senator RP Aleksander Szwed.

W drugim dniu obrad Senat przyjął z poprawką doprecyzowującą ustawę o ustanowieniu Dnia Walki i Męczeństwa Wsi Polskiej (projekt poselski). Zgodnie z ustawą Dzień Walki i Męczeństwa Wsi Polskiej ma być obchodzony 12 lipca. Datę wybrano dla upamiętnienia pacyfikacji Michniowa w woj. świętokrzyskim. 12 i 13 lipca 1943 r. za pomoc niesioną partyzantom Michniów został spalony, a jego mieszkańcy w okrutny sposób wymordowani.

Do ustawy o zmianie ustawy o komornikach sądowych i egzekucji (projekt senacki) Izba wprowadziła 3 poprawki. Doprecyzowano, że termin wyznaczany dłużnikowi przez komornika na dobrowolne wykonanie obowiązku nie może być krótszy niż 14 dni. Przyjęto prostszy mechanizm rozliczeń związanych z uiszczeniem opłaty stałej według przepisów dotychczasowych, w przypadku gdy zachodzi podstawa do zastosowania przepisów w zmienionym brzmieniu. Postanowiono dodatkowo premiować dłużników, którzy decydują się na dobrowolne uczynienie zadość tytułowi wykonawczemu już po wyznaczonym terminie.

Nowela dostosowuje system prawa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego. Przewiduje zmiany w zasadach pobierania wynagrodzeń przez komorników – część opłat zostanie obniżona, a część w ogóle zniesiona. Ustawa m.in. uzależnia wszczęcie egzekucji świadczeń niepieniężnych, np. wydania nieruchomości, od uiszczenia przez wierzyciela opłaty tymczasowej w wysokości 10% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego, a nie ? jak dotychczas ? opłaty stałej w pełnej kwocie. Jeżeli dłużnik po wezwaniu przez komornika dobrowolnie wykona obowiązek, opłata ostateczna wyniesie 1/25 przeciętnego wynagrodzenia; różnicę między opłatą tymczasową a ostateczną komornik zwróci wierzycielowi. Jeżeli zaś obowiązek zostanie wykonany przed doręczeniem wezwania dłużnikowi, opłata w ogóle nie będzie pobierana. W razie konieczności przeprowadzenia postępowania egzekucyjnego ostateczne opłaty stałe pobierane przy egzekucji świadczeń niepieniężnych zostaną zmniejszone. Opłata za odebranie rzeczy zostanie zmniejszona z 50 do 20%, za opróżnienie lokalu z rzeczy lub osób z 40 do 20%, a za inne wypadki wprowadzenia w posiadanie z 25 do 15% przeciętnego wynagrodzenia.

Z poprawką zwiększającą ze 130 tys. do 150 tys. liczbę żołnierzy zawodowych Sił Zbrojnych została przyjęta też ustawa o zmianie ustawy o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawy – Prawo zamówień publicznych (projekt rządowy). Nowela przewiduje stopniowe zwiększanie do 2,5% PKB w 2030 r. wydatków budżetu państwa na finansowanie potrzeb obronnych kraju. Zakłada również zwiększenie stanu etatowego Sił Zbrojnych do 200 tys. żołnierzy, w tym nie więcej niż 130 tys. stanowisk dla żołnierzy zawodowych, m.in. w związku z trwającym procesem formowania Wojsk Obrony Terytorialnej. W noweli zaproponowano również podwyższenie z 25 do 33% wartości wynagrodzenia wykonawcy wysokości zaliczki na poczet wykonania zamówienia, którego przedmiotem jest sprzęt wojskowy.

Izba bez poprawek przyjęła także następujące ustawy.

Ustawa o szczególnych rozwiązaniach zapewniających poprawę jakości i dostępności świadczeń opieki zdrowotnej (projekt rządowy) zwiększa w 2017 r. wysokość środków finansowych przeznaczonych na wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną oddziałów onkologii i neonatologii III poziomu referencyjnego, doposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej w szkołach prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego, a także zakup tzw. dentobusów.

Ustawa o przedsiębiorstwie państwowym „Porty Lotnicze” (projekt poselski) ma zaktualizować podstawy prawne działania Przedsiębiorstwa Państwowego „Porty Lotnicze” poprzez zmianę jego struktury i kompetencji organów, zasad nadzoru i zarządzania. Nadzór nad działalnością Przedsiębiorstwa Państwowego „Porty Lotnicze” zostanie sprofesjonalizowany poprzez rezygnację z organów pracowniczych na rzecz rady nadzorczej, powoływanej przez ministra właściwego ds. transportu z osób spełniających standardowe wymagania, stawiane członkom rad nadzorczych spółek Skarbu Państwa.

Ustawa o statusie sędziów Trybunału Konstytucyjnego (projekt poselski) zmienia przepisy odnoszące się do statusu sędziów Trybunału Konstytucyjnego zarówno pod względem wymogów stawianych kandydatom na stanowisko sędziego, jak i praw i obowiązków sędziów TK w związku ze stosunkiem służbowym. Nowela zmienia przepisy dotyczące kwalifikacji kandydatów na stanowisko sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Rozszerza dostęp do pełnienia urzędu sędziego TK o kandydatów, którzy spełniają wymagania przewidziane na stanowisko sędziowskie w Naczelnym Sądzie Administracyjnym.

Ustawa o zmianie ustawy o pracownikach samorządowych (projekt poselski) uchyla przepisy, które dotyczą gabinetów politycznych funkcjonujących na szczeblu samorządowym przy wójtach (burmistrzach, prezydentach miast), starostach i marszałkach województw. Nowelizacja przewiduje, że umowy zawarte z pracownikami zatrudnionymi na stanowiskach doradców i asystentów wygasną po upływie 14 dni od jej wejścia w życie.

Ustawa zmieniającą ustawę o zmianie ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (projekt rządowy) przewiduje zwiększenie limitów na działania przewidziane w ramach realizacji programu bioasekuracji, mającego na celu zapobieganie szerzeniu się afrykańskiego pomoru świń, czyli na wypłatę odszkodowań i rekompensat za nieprzerwane nieutrzymywanie świń w gospodarstwie. Maksymalny limit wydatków z budżetu państwa na odszkodowania to ok. 21,5 mln zł w 2017 r. i ok. 21,5 mln zł 2018 r. Na wypłatę rekompensat maksymalnie przeznaczone zostanie ok. 8 mln zł w 2017 r. i ok. 8 mln zł w 2018 r.

Porządek 47. posiedzenia przewiduje ponadto rozpatrzenie 8 ustaw.

TEAM

Administrator techniczny portalu

Najnowsze od TEAM

Galeria