Oficjalny Serwis Internetowy Senatora RP

Portal zawiera najnowsze informacje o działalności Senatora RP Aleksandra Szweda

Senator Aleksander Szwed ponownie w roli sekretarza obrad na 50 posiedzeniu Senatu RP

Senator Aleksander Szwed ponownie w roli sekretarza obrad na 50 posiedzeniu Senatu RP Senator Aleksander Szwed ponownie w roli sekretarza obrad na 50 posiedzeniu Senatu RP

Późnym wieczorem 14 listopada 2017 r. zakończył się pierwszy dzień 50. posiedzenie Senatu. Ponownie funkcję sekretarza obrad pełnił senator z naszego regionu Aleksander Szwed. Jubileuszowe obrady wypadły dwa lata po rozpoczęciu obecnej kadencji Izby. Senatorowie debatowali nad nowelami ustaw dotyczących budżetu na 2017 r. Rozpatrzono 14 punktów porządku obrad dotyczących m. in. dodatkowej ochrony podatników przed nieuczciwymi kontrahentami oraz senacką nowelizację przepisów o ruchu drogowym oraz ustawy o kierujących pojazdami.

Podczas wznowienia obrad w dniu 15 listopada 2017 r. senatorowie zajmą się drugim czytaniem uchwały w 150. rocznicę urodzin prof. Ignacego Mościckiego, prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w latach 1926–1939. "Senat oddaje hołd Ignacemu Mościckiemu, wybitnemu wynalazcy i naukowcowi, budowniczemu polskiego przemysłu chemicznego, jednemu z najważniejszych polityków okresu międzywojennego, który odegrał doniosłą rolę w najnowszych dziejach Polski."

Drugiego dnia senatorowie podejmą uchwałę w sprawie uczczenia pamięci Bolesława Leśmiana. Senat chce uczcić pamięć poety w 140. rocznicę jego urodzin i 80. rocznicę śmierci. Apeluje do szkół oraz instytucji naukowych i kulturalnych, aby w swojej działalności popularyzowały postać, twórczość i idee tego poety, którego twórczość zaliczana jest do najznakomitszych dokonań w literaturze polskiej.

Izba zajmie też stanowisko w sprawie 2 ustaw ratyfikacyjnych: Porozumienia między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Organizacją Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie w sprawie statusu Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie w Rzeczypospolitej Polskiej, podpisanego w Warszawie w dniu 28 czerwca 2017 r. (projekt rządowy) i Umowy o dialogu politycznym i współpracy między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Kuby, z drugiej strony, sporządzonej w Brukseli dnia 12 grudnia 2016 r. (projekt rządowy).

Na tym posiedzeniu odbędzie się również drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniu pieniężnym przysługującym osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Wniosek grupy senatorów przyznaje osobom deportowanym do pracy przymusowej prawo do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej i społecznej, szczególnie do uzyskania miejsca w domu pomocy społecznej.

***

Pierwszego dnia Izba rozpatrzyła ustawę o zmianie ustawy budżetowej na rok 2017 (projekt rządowy), która zwiększa limit wydatków w innych częściach budżetu o prawie 9,4 mld zł. Środki te zostaną przeznaczone m.in. na wypłaty rekompensat za utracone deputaty węglowe dla emerytów górników, dokapitalizowanie Polskiego Funduszu Rozwoju, Banku Gospodarstwa Krajowego i Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu, zrekompensowanie Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji mniejszych wpływów abonamentowych z tytułu zwolnień z opłat abonamentowych za lata 2010–17 oraz opłacenie zwiększonych składek do organizacji międzynarodowych.

Senatorowie dyskutowali też nad ustawą o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2017 (projekt rządowy), która przewiduje przeznaczenie ok. 2,3 mld zł dla emerytów górników, przekazanie przez ministra kultury i dziedzictwa narodowego KRRiT rekompensaty w wysokości 980 mln zł za utracone w latach 2010–17 wpływy z opłat abonamentowych z tytułu zwolnień ustawowych, utworzenie rezerwy celowej w wysokości 88 mln zł na zakup wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej w szkołach podstawowych i średnich, utworzenie nowej rezerwy celowej w wysokości 316,9 mln zł na uzupełnienie wydatków zaplanowanych na realizację ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci oraz wypłatę dodatku wychowawczego i dodatku do zryczałtowanej kwoty, a także na wydrukowanie Kart Dużej Rodziny.

Senat rozpatrzył nowelizację ordynacji podatkowej (projekt rządowy), której celem jest wzmocnienie ochrony podatników przed ponoszeniem konsekwencji wynikających z działalności nieuczciwych kontrahentów. Zgodnie z nowelą przedsiębiorcy będą mogli zażądać od organu podatkowego informacji o tym, czy ich kontrahenci składają deklaracje i płacą podatki.

Na podstawie rozpatrzonej przez senatorów ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz ustawy o organizacji niektórych rynków rolnych (projekt rządowy) krajowa produkcja suszu tytoniowego zostanie objęta monitorowaniem i nadzorem. Nowela ma na celu uszczelnienie systemu podatkowego w zakresie obrotu suszem tytoniowym oraz ułatwienie prowadzenia działalności gospodarczej legalnym podmiotom dokonującym obrotu suszem tytoniowym.

Senat zajął się nowelizacją ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego (projekt rządowy), której celem jest ułatwienie spółkom prawa handlowego, których wyłącznym udziałowcem albo akcjonariuszem jest Skarb Państwa, będącym operatorem systemu przesyłowego albo posiadającym koncesję na przesyłanie paliw ciekłych nabywanie własności albo prawa użytkowania wieczystego nieruchomości rolnych, a także akcji i udziału spółek prawa handlowego, które są właścicielami lub użytkownikami wieczystymi nieruchomości rolnych.

Izba rozpatrzyła ustawę o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (projekt poselski) umożliwi m.in. przekazywanie samorządom dotacji na budowę i remonty strzelnic oraz rozwijanie sportu strzeleckiego.

Senatorowie pracowali nad ustawą o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego działalności innowacyjnej (projekt rządowy), która przewiduje likwidację lub ograniczenie barier w prowadzeniu działalności innowacyjnej oraz podniesienie atrakcyjności podatkowych instrumentów wsparcia działalności innowacyjnej w Polsce.

Izba procedowała ustawę o zmianie ustawy o ewidencji ludności (projekt rządowy) uchylającą przepisy znoszące obowiązek meldunkowy. Umożliwia ona jednocześnie zameldowanie w formie elektronicznej. Określa też zasady nadawania numeru PESEL cudzoziemcom meldującym się na pobyt stały lub czasowy w Polsce oraz likwiduje rejestry zamieszkania cudzoziemców.

Celem rozpatrzonej nowelizacji ustawy o samorządzie gminnym (projekt komisyjny) jest czasowe utrzymanie w mocy aktów prawa miejscowego, dotyczących planowania i zagospodarowania przestrzennego na obszarze gminy włączonej do innej gminy. Obecnie akty te traciły swoją moc. Zgodnie z nowymi przepisami gminy będą miały 3 lata na uchwalenie nowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Senatorowie debatowali nad ewentualnym wprowadzeniem poprawek do nowelizacji ustawy o ochronie zdrowia psychicznego oraz niektórych innych ustaw (projekt rządowy). Jej celem jest zwiększenie ochrony osób kierowanych bez ich zgody do domów pomocy społecznej i takich, wobec których stosuje się przymus bezpośredni. Przyjęcie do domu pomocy społecznej osoby bez jej zgody, a za zgodą jej przedstawiciela ustawowego wymagać będzie orzeczenia sądu opiekuńczego o skierowaniu do takiego domu. Nowela zmienia też sposób funkcjonowania gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, a także zwiększa znaczenie centrów zdrowia psychicznego.

Senat zajął się także ustawą o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych (projekt rządowy), która określa m.in. warunki oferowania, sprzedaży i realizacji imprez turystycznych oraz powiązanych usług turystycznych w Polsce i za granicą, jeżeli umowy z podróżnymi są zawierane przez biura podróży mające siedzibę w Polsce. Reguluje też kwestie zabezpieczenia podróżnych na wypadek niewypłacalności biura podróży i zasady funkcjonowania Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego.

Następnie Senat rozpatrzył nowelizację ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw (projekt rządowy). Ma ona na celu usprawnienie procedury legalizacji pobytu cudzoziemców i ich rodzin, którzy będą się ubiegać o pobyt czasowy w Polsce w związku z przeniesieniem wewnątrz przedsiębiorstwa spoza UE, oraz cudzoziemców studiujących w Polsce, poszukujących pracy po zakończeniu studiów na polskich uczelniach i podejmujących pracę w naszym kraju.

Izba rozpatrzyła ustawę o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (projekt rządowy) przewidującą wprowadzenie tzw. profesjonalnej rejestracji pojazdów, umożliwiającej legalne wykonywanie jazd testowych pojazdami z wykorzystaniem jednego numeru rejestracyjnego dla wielu pojazdów, bez konieczności każdorazowej czasowej rejestracji pojazdu. Zmiany mają ułatwić działalność przedsiębiorców zajmujących się produkcją, sprzedażą lub badaniami technicznymi pojazdów.

Rozpatrzona ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów wojskowych (projekt rządowy) ma na celu zachowanie spójności systemu prawnego w związku ze zmianami wprowadzanymi w ustawach o ustroju sądów powszechnych i dyscyplinie wojskowej. Nowelizacja przewiduje m.in., że wygaśnięcie mandatu ławnika może nastąpić w razie ukarania prawomocnym orzeczeniem dyscyplinarnym, a nie w wypadku uznania go prawomocnym orzeczeniem dyscyplinarnym za winnego naruszenia honoru i godności żołnierskiej.

Senacki projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o kierujących pojazdami (wniesiony przez Komisję Ustawodawczą) dostosowuje przepisy prawa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 11 października 2016 r. (sygn. akt K 24/15). Przewiduje sytuacje usprawiedliwiające jazdę z prędkością przekraczającą 50 km/h na obszarze zabudowanym. Będzie to możliwe tylko wtedy gdy kierowca działa w stanie wyższej konieczności i kierował się chęcią uchylenia bezpośredniego niebezpieczeństwa grożącego życiu lub zdrowiu człowieka. W takim wypadku policjant nie zatrzyma prawa jazdy.

TEAM

Administrator techniczny portalu

moje

Opinie

Zapraszam do poczytania mojego Bloga. Zamieszczam w nim swoje opinie oraz wrażenia z pracy w Senacie RP

ZACZNIJ TUTAJ >>

wokół

Regionu

Najnowsze wiadomości z Dolnego Śląska: co słychać w powiatach: dzierżoniowskim, kłodzkim i ząbkowickim?

CZYTAJ TUTAJ >>

o mnie

Media

Przeczytaj co na mój temat i na temat mojej działalności sądzą media w Polsce i Europie.

CZYTAJ TUTAJ >>

 

Biuro w Kłodzku

ul. Niska 1
57-300 Kłodzko
tel.: +48 666 042 320
biuro @ senatorszwed . pl

 

godziny otwarcia:
pon-pt 07:30 - 15:30

 

Biuro w Bystrzycy Kłodzkiej

ul. Okrzei 20
57-500 Bystrzyca Kłodzka
tel.: +48 666 042 320
biuro @ senatorszwed . pl

 

godziny otwarcia:
umów się telefonicznie

 

Biuro w Kudowie-Zdroju

ul. Główna 26 B
57-350 Kudowa-Zdrój
tel.: +48 666 042 320
biuro @ senatorszwed . pl

 

godziny otwarcia:
umów się telefonicznie

 

Biuro w Ząbkowicach Śląskich

ul. 1 Maja 7
57-200 Ząbkowice Śląskie
tel.: +48 666 042 320
biuro @ senatorszwed . pl

 

godziny otwarcia:
umów się telefonicznie

Wszelkie prawa zastrzeżone