Oficjalny Serwis Internetowy Senatora RP

Portal zawiera najnowsze informacje o działalności Senatora RP Aleksandra Szweda

53 posiedzenie Senatu RP - dzień pierwszy.

53 posiedzenie Senatu RP - dzień pierwszy 53 posiedzenie Senatu RP - dzień pierwszy

Senator Aleksander Szwed prezentuje w imieniu senackiej Komisji Kultury i Środków Przekazu projekt nowelizacji ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej

W dniu 19.12.2017 r. odbył się pierwszy dzień 53 posiedzenia Senatu RP. W tym dniu Senat rozpatrzył nowelizację ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (projekt rządowy) upoważniającą ministra właściwego ds. kultury i ochrony dziedzictwa narodowego do wydania rozporządzeń, będących programami pomocowymi, podlegającymi zgłoszeniu do Komisji Europejskiej bez konieczności notyfikacji. Na podstawie tych programów minister kultury będzie udzielał pomocy publicznej projektom finansowanym w związku z realizacją umowy zawartej między Unią Europejską a państwem lub państwami członkowskimi Europejskiego Stowarzyszenia o Wolnym Handlu. Sprawozdanie z posiedzenia Komisji Kultury i Środków Przekazu przedstawił senator Aleksander Szwed.

Ponadt w pierwszym dniu gościem specjalnym obrad był przewodniczący parlamentu Gruzji Irakli Kobachidze wraz z delegacją.

W tym dniu, oprócz wymienionej ustawy Senat pracował nad:

Ustawą o Służbie Ochrony Państwa (projekt rządowy), na której podstawie zostanie powołana Służba Ochrony Państwa, która ma zastąpić Biuro Ochrony Rządu. W ustawie określono uprawnienia i zasady organizacji SOP.

Senat omówił ustawę o zmianie ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy jednostek organizacyjnych, jednostek pomocniczych gminy, budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz pomniki oraz ustawy o zmianie ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej (projekt poselski), która określa kompetencje wojewody i prezesa Instytutu Pamięci Narodowej w przypadku niewykonania lub zmiany przez jednostkę samorządu terytorialnego zarządzenia zastępczego w sprawie nowej nazwy obiektu, budowli lub urządzeń użyteczności publicznej.

Senatorowie dyskutowali nad nowelą ustawy o podatku akcyzowym (projekt rządowy) przewidującą objęcie podatkiem akcyzowym płynu do papierosów elektronicznych i tzw. wyrobów nowatorskich, będących substytutem tradycyjnych wyrobów tytoniowych.

Senat debatował nad ustawą o zmianie ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej oraz niektórych innych ustaw (projekt rządowy), która dostosowuje polskie prawo do przepisów Unii Europejskiej dotyczących działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej. Wprowadza nowe rozwiązania w zakresie wykonywania działalności przez wewnętrzne zakłady ubezpieczeń i reasekuracji, zawierania przez krajowe zakłady ubezpieczeń umów koasekuracji dużych ryzyk.

Izba rozpatrzyła ustawę o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług (projekt rządowy), realizującą wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE, w którym orzeczono brak możliwości zastosowania przez Polskę obniżonej stawki podatku od wartości dodanej do dostaw niektórych towarów związanych z ochroną zdrowia (soczewki kontaktowe i okularowe oraz smoczki dla niemowląt i dzieci).

Senatorowie omówili ustawę zmieniająca ustawę o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia dochodzenia wierzytelności (projekt poselski), która przedłuża z 1 stycznia 2018 r. na 1 lipca 2018 r. termin wejścia w życie przepisów ustawy w zakresie dotyczącym prowadzenia Rejestru Należności Publicznoprawnych.

Na podstawie nowelizacji kodeksu karnego (projekt rządowy), rozpatrzonej przez Izbę, nie będzie karana osoba, która przekroczyła granice obrony koniecznej, odpierając „bezprawny zamach, polegający na wdarciu się do mieszkania, lokalu, domu albo przylegającego do nich ogrodzonego terenu”. Zasada ta nie będzie obowiązywała w wypadku rażącego przekroczenia granic obrony koniecznej, czyli gdy sposób obrony czy użyte środki są niewspółmierne do zagrożenia wynikającego z zachowania napastnika.

Senat pracował nad ustawą o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw (projekt rządowy) implementującą dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2014/41/UE w sprawie europejskiego nakazu dochodzeniowego w sprawach karnych. Wprowadzane zmiany mają na celu stworzenie skutecznego systemu wzajemnej pomocy prawnej w sprawach karnych między państwami UE, jeśli chodzi o czynności dowodowo-dochodzeniowe, dzięki możliwości wydania europejskiego nakazu dochodzeniowego. Na mocy przepisów zawartych w dyrektywie polski sąd lub organ prowadzący postępowanie przygotowawcze będzie mógł wystąpić z wnioskiem do innego państwa UE o przeprowadzenie dowodu znajdującego się w tym państwie lub o uzyskanie wyników przeprowadzonego już postępowania dowodowego. Z kolei państwa UE będą mogły występować do Polski z wnioskiem o przeprowadzenie dowodu znajdującego się na terytorium naszego kraju.

Celem ustawy o zmianie ustawy – Prawo restrukturyzacyjne oraz ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego (projekt rządowy), omówionej przez senatorów, jest wprowadzenie rozwiązań mających ułatwić i przyspieszyć udzielanie pomocy publicznej na restrukturyzację małych i średnich firm. Ustawa dostosowuje przepisy do warunków, sformułowanych przez Komisję Europejską w procedurze notyfikacji „Programu pomocowego przewidującego udzielanie pomocy w celu ratowania i restrukturyzacji małych i średnich przedsiębiorców”. Umożliwi to udzielanie dozwolonej prawem unijnym pomocy publicznej na restrukturyzację bez dokonywania jej indywidualnej notyfikacji KE, dzięki czemu przedsiębiorcy nie będą musieli każdorazowo oczekiwać na decyzję w tej sprawie. W kodeksie postępowania administracyjnego zaś przewidziano zmianę, dotyczącą ulgi w wykonaniu administracyjnej kary pieniężnej stanowiącej pomoc publiczną.

Senat przedyskutował ustawę o zmianie ustawy o drogach publicznych (projekt rządowy), która ma na celu określenie statusu dróg o znaczeniu obronnym i usprawnienie procesu inwestycji na tych drogach. Zmiany umożliwią finansowanie z budżetu państwa zadań wykonywanych na drogach o znaczeniu obronnym lub ich odcinkach, np. w zakresie dostosowania tych dróg do wymagań techniczno-obronnych, uwzględniających wymagania transportowe Sił Zbrojnych RP i NATO.

Omówiona została ustawa o zmianie ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska oraz ustawy ? Prawo ochrony środowiska (projekt rządowy), której celem jest podniesienie jakości badań powietrza atmosferycznego oraz zwiększenie bezpłatnego i powszechnego dostępu do informacji na temat rozkładu zanieczyszczeń. Nowela dostosowuje polskie prawo do wymogów unijnych, w szczególności do dyrektyw nr 2004/107/WE i 2008/50/WE, ustanawiających przepisy dotyczące metod referencyjnych zatwierdzania danych i lokalizacji punktów pomiarowych do oceny jakości powietrza. Efektem wprowadzanych zmian będzie bezpłatny i powszechny dostęp obywateli do jednolitej i spójnej informacji na temat rozkładu stężeń zanieczyszczeń powietrza w poszczególnych województwach, w tym prognoz jakości powietrza. Informacje na ten temat będą zamieszczane na stronach Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska i wojewódzkich inspektoratów ochrony środowiska.

Senatorowie debatowali nad ustawą o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia zwalczania chorób zakaźnych zwierząt (projekt rządowy), która ma zwiększyć skuteczność zwalczania chorób zakaźnych zwierząt dzięki wprowadzeniu nowych rozwiązań w zakresie zabezpieczenia przed rozprzestrzenianiem się choroby zakaźnej zwierząt. Celem nowelizacji jest także zwiększenie skuteczności funkcjonowania organów Inspekcji Weterynaryjnej poprzez możliwość wydawania dodatkowych nakazów, zakazów i ograniczeń w związku ze zwalczaniem chorób zakaźnych zwierząt, a także wprowadzenie sankcji administracyjnych za ich nieprzestrzeganie.

Izba przeprowadziła drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (inicjatywa Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji), który ma na celu zapewnienie finansowania z budżetu państwa dla instytucji kultury, które zostały utworzone na postawie prawa obcego i prowadzą działalność w zakresie ochrony lub upowszechniania polskiego dziedzictwa narodowego. Projekt przewiduje, że państwowe i samorządowe instytucje kultury będą mogły być tworzone przez ministrów i kierowników urzędów centralnych oraz jednostki samorządu terytorialnego na podstawie umowy zawartej z podmiotem utworzonym na podstawie prawa obcego, który prowadzi działalność w zakresie ochrony lub upowszechniania polskiego dziedzictwa narodowego i ma siedzibę w Polsce.

Senatorowie przeprowadzili drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw (wniosek Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji). Zmierza on do umożliwienia rehabilitacji prawnej i powrotu do służby uniewinnionego w postępowaniu karnym funkcjonariusza Policji i Straży Granicznej, który ? w wyniku wymierzenia kary dyscyplinarnej w postaci wydalenia ze służby za czyn wypełniający jednocześnie znamiona przestępstwa i przewinienia dyscyplinarnego ? został zwolniony ze służby.

TEAM

Administrator techniczny portalu

moje

Opinie

Zapraszam do poczytania mojego Bloga. Zamieszczam w nim swoje opinie oraz wrażenia z pracy w Senacie RP

ZACZNIJ TUTAJ >>

wokół

Regionu

Najnowsze wiadomości z Dolnego Śląska: co słychać w powiatach: dzierżoniowskim, kłodzkim i ząbkowickim?

CZYTAJ TUTAJ >>

o mnie

Media

Przeczytaj co na mój temat i na temat mojej działalności sądzą media w Polsce i Europie.

CZYTAJ TUTAJ >>

 

Biuro w Kłodzku

ul. Niska 1
57-300 Kłodzko
tel.: +48 666 042 320
biuro @ senatorszwed . pl

 

godziny otwarcia:
pon-pt 07:30 - 15:30

 

Biuro w Bystrzycy Kłodzkiej

ul. Okrzei 20
57-500 Bystrzyca Kłodzka
tel.: +48 666 042 320
biuro @ senatorszwed . pl

 

godziny otwarcia:
umów się telefonicznie

 

Biuro w Kudowie-Zdroju

ul. Główna 26 B
57-350 Kudowa-Zdrój
tel.: +48 666 042 320
biuro @ senatorszwed . pl

 

godziny otwarcia:
umów się telefonicznie

 

Biuro w Ząbkowicach Śląskich

ul. 1 Maja 7
57-200 Ząbkowice Śląskie
tel.: +48 666 042 320
biuro @ senatorszwed . pl

 

godziny otwarcia:
umów się telefonicznie

Wszelkie prawa zastrzeżone