Oficjalny Serwis Internetowy Senatora RP

Portal zawiera najnowsze informacje o działalności Senatora RP Aleksandra Szweda

54 posiedzenie. Debata nad ustawą budżetową w Senacie RP

54 posiedzenie. Debata nad ustawą budżetową w Senacie RP 54 posiedzenie. Debata nad ustawą budżetową w Senacie RP archiwum prywatne Senatora RP Aleksandra SZWEDA

W dniach 17-18.01.2018 r. odbyły się pierwsze dwa dni 54 posiedzenia Senatu RP

Podczas pierwszego dnia Izba rozpatrzyła ustawę budżetową na rok 2018 (projekt rządowy). Senatorowie w trakcie trwającej kilka godzin dyskusji zgłosili łącznie 138 poprawek. Obecna na posiedzeniu minister finansów Teresa Czerwińska podkreśliła, że budżet na 2018 r. musi zapewnić z jednej strony stabilność finansów publicznych, a z drugiej realizację priorytetowych programów rządu, m.in. programu „Rodzina 500+”, na który przewidziano ponad 24 mld zł. Uwzględniono także skutki obniżenia wieku emerytalnego do 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn, waloryzacji emerytur i rent od 1 marca 2018 r. na poziomie 102,7%, zwiększenia nakładów na obronę narodową, dofinansowania do bezpłatnych leków dla osób, które ukończyły 75 lat, oraz dalszego podwyższania tzw. kwoty wolnej od podatku. Szacowane dochody budżetu to 355,7 mld zł, a wydatki ‒ 397,2 mld zł. Maksymalny deficyt budżetowy nie przekroczy zatem 41,5 mld zł. Zakładany wzrost gospodarczy ma wynieść 3,8%, a deficyt sektora finansów publicznych zaplanowano na poziomie 2,7% PKB. Przewidywane jest zwiększenie przeciętnego rocznego funduszu wynagrodzeń w gospodarce narodowej oraz wzrost wysokości emerytur i rent w wysokości 6,3%, wzrost spożycia prywatnego w ujęciu nominalnym o 5,9%. Dochody tzw. budżetu środków europejskich wyniosą 64,8 mld zł, wydatki 80,2 mld zł, a deficyt 15,5 mld zł.

Izba rozpatrzyła ponadto następujące ustawy.

Nowelizacja ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz niektórych innych ustaw (projekt rządowy) przewiduje składanie wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich i płatności obszarowych z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w formie elektronicznej. Umożliwia też składanie w 2018 r. zamiast wniosku o przyznanie płatności stosownego oświadczenia, w którym rolnik potwierdzi brak zmian w porównaniu do wniosku z roku poprzedniego.

Ustawa o elektromobilności i paliwach alternatywnych (projekt rządowy) wdraża unijną dyrektywę w sprawie rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych. Określa m.in. warunki rozwoju i zasady rozmieszczenia infrastruktury paliw alternatywnych w transporcie, zasady świadczenia usług w zakresie ładowania pojazdów elektrycznych oraz tankowania pojazdów napędzanych gazem ziemnym. Ustawa przewiduje szereg korzyści dla kierowców pojazdów elektrycznych.

Ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z organizacją w Rzeczypospolitej Polskiej sesji Konferencji Stron Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (projekt rządowy) określa zadania organów administracji publicznej i służb związane z organizacją Konferencji COP24, w szczególności w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego, oraz pełnieniem przez Polskę funkcji Prezydencji Konferencji Stron Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu.

Ustawa o wykonywaniu niektórych czynności organu centralnego w sprawach rodzinnych z zakresu obrotu prawnego na podstawie prawa Unii Europejskiej i umów międzynarodowych (projekt rządowy) określa zasady i tryb postępowania ministra sprawiedliwości, sądów i innych organów w sprawach rodzinnych objętych Europejską konwencją o uznawaniu i wykonywaniu orzeczeń dotyczących pieczy nad dzieckiem oraz o przywracaniu pieczy nad dzieckiem; Konwencją dotyczącą cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za granicę; Konwencją o jurysdykcji, prawie właściwym, uznawaniu, wykonywaniu i współpracy w zakresie odpowiedzialności rodzicielskiej oraz środków ochrony dzieci; rozporządzeniem Rady dotyczącym jurysdykcji oraz uznawania i wykonywania orzeczeń w sprawach małżeńskich oraz w sprawach dotyczących odpowiedzialności rodzicielskiej. Chodzi m.in. o poprawę skuteczności wykonywania orzeczeń sądowych dotyczących powrotu dziecka za granicę lub odmawiających takiego powrotu.

Drugiego dnia posiedzenia Izba rozpatrzyła ustawę o zmianie niektórych ustaw w związku ze skróceniem okresu przechowywania akt pracowniczych oraz ich elektronizacją(projekt rządowy), która przewiduje skrócenie z 50 do 10 lat czas przechowywania dokumentacji pracowniczej i dokumentacji płacowej zleceniobiorców zatrudnionych po 1 stycznia 2019 r. Umożliwia ponadto prowadzenie i przechowywanie dokumentacji pracowniczej w postaci elektronicznej.

Senatorowie rozpatrzyli nowelizację ustawy o szczególnych zasadach usuwania skutków prawnych decyzji reprywatyzacyjnych dotyczących nieruchomości warszawskich, wydanych z naruszeniem prawa oraz niektórych innych ustaw (projekt poselski). Jej celem jest przeciwdziałanie przewlekłości postępowań toczących się przed Komisją do spraw reprywatyzacji nieruchomości warszawskich. Nowe przepisy m.in. zapewnią komisji większy dostęp do potrzebnych dokumentów w toku toczących się przed nią postępowań. Podniesiono też wysokość kar pieniężnych za nieusprawiedliwione niestawiennictwo na rozprawie komisji lub opuszczenie rozprawy bez zezwolenia kierującego rozprawą dla strony, świadka i biegłego z 3 tys. zł do 10 tys. zł.

Senat zapoznał się ze sprawozdaniami Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich w sprawie wniosków o wyrażenie przez Izbę zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności za wykroczenia senatorów Jana Rulewskiego i Lidii Staroń. Komisja proponuje ich odrzucenie.

Izba wznowi obrady 19 stycznia 2018 r. o godz. 10.00.

TEAM

Administrator techniczny portalu

moje

Opinie

Zapraszam do poczytania mojego Bloga. Zamieszczam w nim swoje opinie oraz wrażenia z pracy w Senacie RP

ZACZNIJ TUTAJ >>

wokół

Regionu

Najnowsze wiadomości z Dolnego Śląska: co słychać w powiatach: dzierżoniowskim, kłodzkim i ząbkowickim?

CZYTAJ TUTAJ >>

o mnie

Media

Przeczytaj co na mój temat i na temat mojej działalności sądzą media w Polsce i Europie.

CZYTAJ TUTAJ >>

 

Biuro w Kłodzku

ul. Niska 1
57-300 Kłodzko
tel.: +48 666 042 320
biuro @ senatorszwed . pl

 

godziny otwarcia:
pon-pt 07:30 - 15:30

 

Biuro w Bystrzycy Kłodzkiej

ul. Okrzei 20
57-500 Bystrzyca Kłodzka
tel.: +48 666 042 320
biuro @ senatorszwed . pl

 

godziny otwarcia:
umów się telefonicznie

 

Biuro w Kudowie-Zdroju

ul. Główna 26 B
57-350 Kudowa-Zdrój
tel.: +48 666 042 320
biuro @ senatorszwed . pl

 

godziny otwarcia:
umów się telefonicznie

 

Biuro w Ząbkowicach Śląskich

ul. 1 Maja 7
57-200 Ząbkowice Śląskie
tel.: +48 666 042 320
biuro @ senatorszwed . pl

 

godziny otwarcia:
umów się telefonicznie

Wszelkie prawa zastrzeżone