Oficjalny Serwis Internetowy Senatora RP

Portal zawiera najnowsze informacje o działalności Senatora RP Aleksandra Szweda

57. posiedzenie Senatu – pierwszy dzień

57. posiedzenie Senatu – pierwszy dzień 57. posiedzenie Senatu – pierwszy dzień archiwum prywatne Senatora Aleksandra Szweda

6 marca 2018 r. wieczorem zakończył się pierwszy dzień 57. posiedzenia Senatu. Senatorowie omówili siedem ustaw.

Senat wznowi obrady w środę o godz. 10.00 od zapoznania się z informacją o udziale Polski w pracach Unii Europejskiej w okresie lipiec?grudzień 2017 r. (w trakcie przewodnictwa Estonii w Radzie Unii Europejskiej), którą przedstawi wiceminister spraw zagranicznych Konrad Szymański.

We wtorek Izba rozpatrzyła ustawę o zmianie ustawy o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych, ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego oraz niektórych innych ustaw (projekt rządowy), która ma realizować Narodowy Program Mieszkaniowy. Nowela przewiduje, że najemcy mieszkań komunalnych będą zobowiązani do składania deklaracji o dochodach i majątku. Jeżeli ich nie złożą, ich czynsz za wynajem wzrośnie. Zmienia też zasady wsparcia samorządów w tworzeniu zasobu mieszkań na wynajem. Gminy będą mogły wynająć lub podnająć w ramach najmu socjalnego każdy lokal spełniający wymogi ustawowe, co powinno zmniejszyć niedobór lokali socjalnych. Nowela przewiduje ponadto, że gminy otrzymają 6 mld zł w latach 2019?25 jako wsparcie dla tworzenia m.in. lokali socjalnych, noclegowni, schronisk dla bezdomnych. Wprowadza również zmiany dotyczące zasad wsparcia samorządów w tworzeniu zasobu mieszkań na wynajem. Umożliwią one gminom ubieganie się o dofinansowanie bez dotychczasowego warunku wydzielenia z gminnego zasobu odpowiedniej liczby lokali socjalnych. Nowela przewiduje też bezzwrotne finansowe wsparcie udzielane gminom i związkom międzygminnym współuczestniczącym w tworzeniu lokali przez innego inwestora. Finansowym wsparciem objęte mają być także remonty lub przebudowy noclegowni i schronisk dla bezdomnych oraz przedsięwzięcia, w wyniku których powstaną ogrzewalnie. Umożliwiono jednoczesne finansowanie tych samych przedsięwzięć ze środków Unii Europejskiej i udzielanie im wsparcia na podstawie znowelizowanych przepisów ustawy. Inwestor będzie mógł skorzystać z tego rozwiązania pod warunkiem, że wsparcie nie obejmie tych samych kosztów przedsięwzięcia, jakie finansowane są już ze środków unijnych. W noweli przewidziano także bezzwrotne wsparcie finansowe, udzielane na tworzenie lokali mieszkalnych na wynajem. Przeznaczone one będą dla osób uzyskujących dochody zbyt niskie, by zaspokajać potrzeby mieszkaniowe w warunkach komercyjnych, a zarazem zbyt wysokie, aby ubiegać się o lokal komunalny.

Senat omówił ustawę o zmianie ustawy o pomocy społecznej (projekt rządowy), która ma na celu uporządkowanie i doprecyzowanie przepisów o pomocy społecznej dotyczących placówek udzielających tymczasowego schronienia osobom bezdomnym z usługami opiekuńczymi. Nowela przewiduje utworzenie takich placówek. W szczególnie uzasadnionych sytuacjach tymczasowe schronienie znajdą tam bezdomni mający decyzję o skierowaniu do domu pomocy społecznej, nie dłużej jednak niż na cztery miesiące oczekiwania. W wypadku schronisk dla bezdomnych z usługami opiekuńczymi osoba bezdomna nie będzie musiała podpisywać kontraktu socjalnego, aby zostać tam skierowana.

Senatorowie dyskutowali nad ustawą o zmianie ustawy o mikroorganizmach i organizmach genetycznie zmodyfikowanych oraz niektórych innych ustaw (projekt rządowy), która ma zwiększyć bezpieczeństwo zdrowia ludzi i środowiska dzięki wprowadzeniu mechanizmów umożliwiających skuteczną kontrolę i ewentualne ograniczanie upraw genetycznie modyfikowanych. Wdraża ona do polskiego prawa postanowienia dyrektywy Parlamentu Europejskiego, regulującej kwestie zamierzonego uwolnienia GMO do środowiska. Wprowadza szczegółowe rozwiązania prawne, które mają wykluczyć wszystkie uprawy genetycznie modyfikowane z polskiego rolnictwa. Ustanawia obowiązek powiadamiania właściwych polskich władz o lokalizacji upraw GMO, ich zgłaszania i sposobu podania do publicznej wiadomości. Według przepisów, aby wpisać uprawę do rejestru, trzeba mieć zgodę wszystkich właścicieli nieruchomości położonych w promieniu 30 km od granic zewnętrznych działki, na której planuje się uprawę GMO, dokumentację potwierdzającą, że uprawa GMO nie będzie miała negatywnego wpływu na bezpieczeństwo środowiska, a także opinię akceptującą zamiar uprawy, wydaną przez radę gminy, radę powiatu i sejmik województwa. Obszar, na którym planuje się uprawę GMO, nie może się znajdować w odległości mniejszej niż 30 km od ustanowionych form ochrony przyrody (np. parków narodowych czy krajobrazowych). Nowela przewiduje kary grzywny i pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 12 lat w zależności od przewinienia dla naruszających przepisy.

Izba pracowała nad ustawą o ratyfikacji Poprawki dauhańskiej do Protokołu z Kioto do Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu, sporządzonego w Kioto dnia 11 grudnia 1997 r., sporządzonej w Ad-Dausze dnia 8 grudnia 2012 r. (projekt rządowy). Zakłada ona przedłużenie obowiązywania Protokołu z Kioto na tzw. drugi okres rozliczeniowy, do 2020 r. Ratyfikacja poprawki potwierdzi, że Polska do 2020 r. zredukuje emisję CO2 o 20%., zgodnie z unijnym pakietem klimatyczno-energetycznym. Poprawka dauhańska nadaje nowy kształt załącznikowi B, zawierającemu zobowiązania redukcyjne państw i wprowadza zmiany do załącznika A, polegające na włączeniu do koszyka gazów trójfluorku azotu.

Senat debatował nad ustawą o ratyfikacji Porozumienia między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Królestwa Danii o zmianie i zakończeniu obowiązywania Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Królestwa Danii w sprawie popierania i wzajemnej ochrony inwestycji, podpisanej w Kopenhadze dnia 1 maja 1990 r. (projekt rządowy), na mocy której zostanie ratyfikowane porozumienie, zawarte w Kopenhadze przed przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej, 1 maja 1990 r. Korzystanie z tego typu zapisów przestało być konieczne w związku z wejściem Polski do UE. Obowiązywanie umowy było kwestionowane przez Komisję Europejską z uwagi na niezgodność umowy z unijnym prawem. Zarówno Dania, jak i Polska wyrażają wolę rozwiązania umowy.

Senatorowie pracowali nad ustawą o zmianie ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym oraz ustawy o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników (projekt poselski) zmieniającą wymogi, jakie musi spełniać osoba wybrana przez pracowników na członka organu nadzorczego. Nie będzie ona musiała m.in. uzyskać pozytywnej opinii Rady ds. spółek z udziałem Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych oraz mieć wykształcenia wyższego. Nie będzie jej dotyczył też zakaz pozostawania w stosunku pracy ze spółką zależną.

Izba zajęła się ustawą o zmianie ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (projekt rządowy), która przewiduje rozszerzenie zadań Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych związanych z wykonywaniem badań laboratoryjnych próbek artykułów rolno-spożywczych o przeprowadzanie takich badań na potrzeby realizacji mechanizmów Wspólnej Polityki Rolnej i Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

W środę senatorowie omówią ustawę o zmianie ustawy o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego (projekt senacki), która przyznaje dzieciom matek pozbawionych wolności na podstawie uznanych za nieważne orzeczeń, urodzonych w więzieniach lub innych miejscach odosobnienia lub których matka w okresie ciąży przebywała w takich miejscach, uprawnienia do odszkodowania lub zadośćuczynienia od Skarbu Państwa. Nowela ustawy uchyla zapisy, że odszkodowanie takie nie zostaje przyznane, gdy osoba ubiegająca się o odszkodowanie lub zadośćuczynienie była represjonowana z powodu działalności mającej miejsce przed 31 grudnia 1956 r., a także wtedy, gdy ? w wyniku wykonania orzeczeń albo decyzji o internowaniu ? osoba poszkodowana poniosła śmierć. Zgodnie z nowelą w razie śmierci dziecka osoby represjonowanej stwierdzenie nieważności orzeczenia może nastąpić także na wniosek jego małżonka, dzieci i rodziców. Nowela przewiduje też, że odszkodowanie za poniesioną szkodę i zadośćuczynienie za doznaną krzywdę od Skarbu Państwa przysługuje także osobie o potwierdzonym statusie działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych na podstawie ustawy z 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych.

Izba przeprowadzi też drugie czytanie projektu ustawy o przeciwdziałaniu marnowaniu żywności (projekt Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej), który określa zasady postępowania z żywnością oraz zobowiązania sprzedawców żywności do przeciwdziałania marnowaniu żywności oraz negatywnym skutkom społecznym, środowiskowym i gospodarczym wynikającym z marnowania żywności.

Marszałek Stanisław Karczewski zapowiedział, że porządek obrad może zostać uzupełniony o rozpatrzenie ustaw: o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu; o pozbawianiu stopni wojskowych osób i żołnierzy rezerwy, którzy w latach 1943?1990 swoją postawą sprzeniewierzyli się polskiej racji stanu; o zmianie ustawy – Prawo łowieckie oraz zmieniającej ustawę o zmianie ustawy – Prawo łowieckie, a także o drugie czytanie projektu uchwały w 50. rocznicę wydarzeń marcowych z 1968 r.

TEAM

Administrator techniczny portalu

moje

Opinie

Zapraszam do poczytania mojego Bloga. Zamieszczam w nim swoje opinie oraz wrażenia z pracy w Senacie RP

ZACZNIJ TUTAJ >>

wokół

Regionu

Najnowsze wiadomości z Dolnego Śląska: co słychać w powiatach: dzierżoniowskim, kłodzkim i ząbkowickim?

CZYTAJ TUTAJ >>

o mnie

Media

Przeczytaj co na mój temat i na temat mojej działalności sądzą media w Polsce i Europie.

CZYTAJ TUTAJ >>

 

Biuro w Kłodzku

ul. Niska 1
57-300 Kłodzko
tel.: +48 666 042 320
biuro @ senatorszwed . pl

 

godziny otwarcia:
pon-pt 07:30 - 15:30

 

Biuro w Bystrzycy Kłodzkiej

ul. Okrzei 20
57-500 Bystrzyca Kłodzka
tel.: +48 666 042 320
biuro @ senatorszwed . pl

 

godziny otwarcia:
umów się telefonicznie

 

Biuro w Kudowie-Zdroju

ul. Główna 26 B
57-350 Kudowa-Zdrój
tel.: +48 666 042 320
biuro @ senatorszwed . pl

 

godziny otwarcia:
umów się telefonicznie

 

Biuro w Ząbkowicach Śląskich

ul. 1 Maja 7
57-200 Ząbkowice Śląskie
tel.: +48 666 042 320
biuro @ senatorszwed . pl

 

godziny otwarcia:
umów się telefonicznie

Wszelkie prawa zastrzeżone