Oficjalny Serwis Internetowy Senatora RP

Portal zawiera najnowsze informacje o działalności Senatora RP Aleksandra Szweda

Wieczorem 13 kwietnia 2018 r. zakończył się drugi dzień obrad Senatu. Ponownie funkcję sekretarza obrad pełnił senator z naszego regionu Aleksander Szwed.

Ponownie funkcję sekretarza obrad pełnił senator z naszego regionu Aleksander Szwed. Ponownie funkcję sekretarza obrad pełnił senator z naszego regionu Aleksander Szwed. archiwum prywatne Senatora Aleksandra Szweda

Tego dnia senatorowie rozpoczęli debatę nad nowelizacją przepisów wprowadzających ustawę o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym oraz ustawę o statusie sędziów TK.

Izba wznowi obrady w poniedziałek 16 kwietnia br. o godz. 10.00 od dokończenia tej debaty. Senat zajmie się także nowelizacją ustawy o Sądzie Najwyższym i nowelą prawa o ustroju sądów powszechnych, ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz ustawy o Sądzie Najwyższym. Pod koniec posiedzenia odbędą się głosowania.

Senatorowie, w przypadającym 13 kwietnia Narodowym Dniu Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej, minutą ciszy uczcili pamięć senatorów II RP, zamordowanych przez NKWD w 1940 r.

Ustawa o zmianie ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym oraz ustawę o statusie sędziów Trybunału Konstytucyjnego(projekt poselski) umożliwia publikację wyroków Trybunału Konstytucyjnego z 9 marca, 11 sierpnia i 7 listopada 2016 r. (sygn. akt K 47/15, K 39/16 i K 44/16). Jak wskazano w uzasadnieniu noweli, jej autorzy stoją na stanowisku, że „choć publikacja rozstrzygnięć TK z 9 marca, 11 sierpnia i 7 listopada 2016 r., co do zasady, nie jest konieczna z punktu widzenia polskiego prawa, to istnieją powody, dla których może to być pod pewnymi warunkami pożądane”. „Rozwiązanie to powinno przyczynić się do zakończenia sporu o TK i wzmocnienia jego pozycji ustrojowej, a także poprawy sytuacji Polski w sporze z Komisją Europejską” – podkreślono.

Ustawa o zmianie ustawy o Sądzie Najwyższym (projekt poselski) wprowadza zmiany o charakterze doprecyzowującym, umożliwiające sprawne stosowanie przewidzianych w niej procedur. Nowelizacja m.in. ma na celu zapewnienie realizacji zasady autonomii budżetowej Izby Dyscyplinarnej SN. Przewiduje, że prezes SN, kierujący Izbą Dyscyplinarną, będzie samodzielnie – bez udziału czy upoważnienia I prezesa SN – dysponował budżetem związanym z jej funkcjonowaniem. Nowela zawiera także regulację, mającą zagwarantować, że obsadzenie stanowisk I prezesa SN lub prezesa SN nastąpi w trybie nowej ustawy o Sądzie Najwyższym. Zgodnie z dotychczas obowiązującą ustawą o SN wybór ławników do tego sądu Senat ma przeprowadzić w ciągu 3 miesięcy. W noweli przewidziano w związku z tym m.in. możliwość orzekania w okresie przejściowym przez ławników z Sądu Okręgowego w Warszawie i Sądu Okręgowego Warszawa-Praga nie tylko w sprawach dyscyplinarnych, lecz także w sprawach skarg nadzwyczajnych. Ponadto zdecydowano, że ławników do SN Senat ma wybierać w głosowaniu jawnym, a nie – jak przewiduje ustawa obecnie – tajnym.

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz ustawy o Sądzie Najwyższym (projekt poselski) przewiduje 2-stopniową procedurę konsultacji przy odwoływaniu prezesów i wiceprezesów sądów. Zgodnie z nią minister sprawiedliwości najpierw zasięga opinii kolegium sądu, a jeżeli ta jest negatywna, zwraca się do Krajowej Rady Sądownictwa. KRS będzie mogła odmówić zgody większością 2/3 głosów, co będzie wiążące dla ministra. Nowelizacja zrównuje standardowy wiek przejścia w stan spoczynku do 65 lat dla sędziów kobiet i mężczyzn, ale pozostawia kobietom możliwość wyboru i wcześniejszego przejścia w stan spoczynku po ukończeniu 60 lat, niezależnie od stażu pracy. Zgodnie z nowymi przepisami to KRS, a nie prezydent, będzie mogła wyrazić zgodę na dalsze zajmowanie stanowiska sędziego po ukończeniu przez niego 65. roku życia. Decyzje Rady w tym zakresie mają być ostateczne. W noweli określono ponadto zasady zwoływania pierwszego posiedzenia Krajowej Rady Sądownictwa po zwolnieniu stanowiska jej przewodniczącego. Zwoływać je będzie pierwszy prezes Sądu Najwyższego na dzień przypadający nie później niż w ciągu 30 dni od dnia zwolnienia stanowiska przewodniczącego. Jeśli tego nie zrobi, posiedzenie będzie mógł zwołać najstarszy wiekiem członek rady, będący sędzią lub sędzią w stanie spoczynku.

Izba, w przypadającym 13 kwietnia Narodowym Dniu Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej, rozpoczęła obrady od uczczenia minutą ciszy pamięci senatorów II RP, zamordowanych przez NKWD w 1940 r. Z dotychczasowych ustaleń wynika, że zamordowano wówczas 2 senatorów – Tadeusza Petrażyckiego i Jana Slaskiego, którzy uczestniczyli w kampanii wrześniowej, a następnie trafili do niewoli sowieckiej. Prawdopodobnie wiosną 1940 r. na Ukrainie zostali rozstrzelani senatorowie: Maciej Bundzylak, Innocenty Głowacki, Apolinary Garlicki, Emil Hordyński, Helena Lewczanowska, Mikołaj Masłow i Tadeusz Moszyński. Ślady losów senatorów: Wiaczesława Bohdanowicza, Łazarza Dala, Czesława Michałowskiego, Franciszka Pacześniaka, Izydora Pryki, Stefana Redki i Konstantego Terlikowskiego urywają się na ziemiach polskich zajętych przez Armię Czerwoną na początku II wojny światowej, w 1939 r. Nie wiadomo, czy zginęli w jej pierwszych tygodniach, wiosną 1940 r., czy też później. Z niektórych przekazów wynika, że byli ofiarami mordu katyńskiego.

TEAM

Administrator techniczny portalu

moje

Opinie

Zapraszam do poczytania mojego Bloga. Zamieszczam w nim swoje opinie oraz wrażenia z pracy w Senacie RP

ZACZNIJ TUTAJ >>

wokół

Regionu

Najnowsze wiadomości z Dolnego Śląska: co słychać w powiatach: dzierżoniowskim, kłodzkim i ząbkowickim?

CZYTAJ TUTAJ >>

o mnie

Media

Przeczytaj co na mój temat i na temat mojej działalności sądzą media w Polsce i Europie.

CZYTAJ TUTAJ >>

 

Biuro w Kłodzku

ul. Niska 1
57-300 Kłodzko
tel.: +48 666 042 320
biuro @ senatorszwed . pl

 

godziny otwarcia:
pon-pt 07:30 - 15:30

 

Biuro w Bystrzycy Kłodzkiej

ul. Okrzei 20
57-500 Bystrzyca Kłodzka
tel.: +48 666 042 320
biuro @ senatorszwed . pl

 

godziny otwarcia:
umów się telefonicznie

 

Biuro w Kudowie-Zdroju

ul. Główna 26 B
57-350 Kudowa-Zdrój
tel.: +48 666 042 320
biuro @ senatorszwed . pl

 

godziny otwarcia:
umów się telefonicznie

 

Biuro w Ząbkowicach Śląskich

ul. 1 Maja 7
57-200 Ząbkowice Śląskie
tel.: +48 666 042 320
biuro @ senatorszwed . pl

 

godziny otwarcia:
umów się telefonicznie

Wszelkie prawa zastrzeżone