Oficjalny Serwis Internetowy Senatora RP

Portal zawiera najnowsze informacje o działalności Senatora RP Aleksandra Szweda

61. posiedzenie Senatu - dzień pierwszy

61. posiedzenie Senatu - dzień pierwszy 61. posiedzenie Senatu - dzień pierwszy archiwum prywatne Senatora Aleksandra Szweda

Wieczorem 6 czerwca 2018 r. zakończył się pierwszy dzień 61. posiedzenia Senatu. Izba tego dnia podjęła jednogłośnie uchwałę w 70. rocznicę śmierci rotmistrza Witolda Pileckiego. Senatorowie ponadto zapoznali się z informacją o działalności rzecznika praw dziecka za rok 2017 wraz z uwagami o stanie przestrzegania tych praw, którą przedstawił rzecznik praw dziecka Marek Michalak

Senat wznowi obrady 7 czerwca br. o godz. 10.00 od rozpatrzenia nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Senatorowie wysłuchają ponadto informacji o działalnościKrajowej Rady Sądownictwa w 2017 r. Pod koniec posiedzenia odbędą się głosowania.

W uchwale w 70. rocznicę śmierci rotmistrza Witolda Pileckiego(inicjatywa senatora Jana Żaryna) przypomniano jego biografię, m.in. to że celowo i dobrowolnie dał się uwięzić w KL Auschwitz, następnie ponowne włączenie się w konspirację po ucieczce z obozu, walkę w powstaniu warszawskim i w szeregach Armii gen. Władysława Andersa, nielegalną misję powrotu do kraju, aresztowanie przez UB, tortury, haniebny proces i wyrok śmierci, wykonany 25 maja 1948 r. „W 70. rocznicę śmierci Bohatera Narodu Polskiego rotmistrza Witolda Pileckiego Senat Rzeczypospolitej Polskiej oddaje hołd Jego pamięci i wzywa wszystkich Polaków, by co roku tego dnia wywieszali biało-czerwone flagi” – napisano w uchwale. Marszałek Stanisław Karczewski uroczyście przekazał tekst uchwały córce rotmistrza Zofii Pileckiej-Optułowicz.

Izba omówiła ustawę o zmianie ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora (projekt poselski), która zakłada obniżenie uposażenia posła i senatora o 20%. Będzie ono wynosiło 80% wysokości wynagrodzenia podsekretarza stanu, ustalonego na podstawie przepisów o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe, z wyłączeniem dodatku z tytułu wysługi lat. Wysokość diety parlamentarnej na pokrycie kosztów związanych z wydatkami poniesionymi w związku z wykonywaniem mandatu na terenie kraju pozostanie bez zmian (25% wynagrodzenia podsekretarza stanu).

Rozpatrzono ustawę o zmianie ustawy o kierujących pojazdami (projekt sejmowej Komisji do Spraw Petycji), realizująca postulaty zawarte w petycji wniesionej do Sejmu, wprowadza możliwość pociągnięcia do odpowiedzialności karnej osób, które ubiegając się o prawo jazdy lub o pozwolenie na kierowanie tramwajem, złożyły nieprawdziwe oświadczenia dotyczące m.in: cofnięcia im uprawnień do kierowania pojazdem, orzeczenia wobec nich zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych czy zatrzymania prawa jazdy.

Izba zajęła się ustawą o zmianie ustawy – Prawo oświatowe (projekt poselski), której celem jest doprecyzowanie regulacji dotyczących udziału przedstawicieli związków zawodowych w komisji konkursu na stanowisko dyrektora szkoły, a także utajnienie głosowań rad pedagogicznych w szkołach i placówkach oświatowych, jeśli dotyczą one osób pełniących w nich funkcje kierownicze.

Senatorowie omówili ustawę o zmianie ustawy o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku oraz niektórych innych ustaw (projekt rządowy), mającą na celu wypełnienie przez państwa członkowskie UE obowiązku ustanowienia przepisów dotyczących sankcji za naruszanie przez podmioty gospodarcze przepisów rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawach urządzeń kolei linowych przeznaczonych do przewozu osób, środków ochrony indywidulanej, urządzeń spalających paliwa gazowe. Nowela wprowadza m.in. nowy system administracyjnych kar pieniężnych za naruszenia przepisów związanych z wprowadzaniem do obrotu wyrobów niezgodnych z normami. Ma to poprawić warunki uczciwej konkurencji.

Izba rozpatrzyła także ustawę o zmianie ustawy o znakach Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (projekt rządowy), która przewiduje wprowadzenie dla Wojsk Obrony Terytorialnej symboliki przysługującej rodzajowi Sił Zbrojnych RP – orła wojskowego i flagi. Zgodnie z nowelą symbol Wojsk Obrony Terytorialnej to orzeł w koronie zamkniętej, ze wzniesionymi skrzydłami, głową zwróconą w prawo, siedzący na tarczy amazonek, na której widnieje znak Polski Walczącej („Kotwica”). Nawiązuje to do dziedzictwa, do którego odwołują się współcześni żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej – bohaterów Polskiego Państwa Podziemnego, Armii Krajowej i Żołnierzy Wyklętych.

Izba omówiłaustawę o zbiorowym zarządzaniu prawami autorskimi i prawami pokrewnymi (projekt rządowy). Określa ona zasady działania organizacji zbiorowego zarządzania tymi prawami oraz innych podmiotów zarządzających prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi. Reguluje także kwestie udzielania zezwoleń na zbiorowe zarządzanie prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi; nadzór nad organizacjami zbiorowego zarządzania tymi prawami oraz działania Komisji Prawa Autorskiego. Jej przepisy odnoszą się do organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi; podmiotów, które wykonują czynności z zakresu zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi na podstawie tytułu prawnego udzielonego im przez organizację zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi.

Senatorowie omówili też zmianę Regulaminu Senatu (inicjatywa grupy senatorów), dostosowującą jego przepisy w zakresie trybu głosowania w sprawie wyborów ławników do nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym, która wprowadziła jawny tryb głosowania Senatu w czasie wyboru ławników Sądu Najwyższego. Projekt przewiduje, że jawny wybór ławników będzie przeprowadzany przy użyciu kart do głosowania, podpisanych imieniem i nazwiskiem senatora. Zaplanowano również drugie czytanie projektu uchwały stwierdzającej pozostawienie bez dalszego biegu zgłoszeń kandydatów na ławnika Sądu Najwyższego. 24 maja 2018 r. upłynął termin zgłaszania kandydatów na ławników Sądu Najwyższego. Do tego czasu do Kancelarii Senatu dotarło 19 zgłoszeń. Zgłoszenia kandydatów wniesione po upływie terminu lub niespełniające wymogów formalnych zostaną pozostawione bez dalszego biegu. Pozostawienie zgłoszeń bez dalszego biegu Senat stwierdza w drodze uchwały.

Drugiego dniaSenat rozpatrzy ustawę o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (projekt rządowy). Wprowadza ona m.in. złagodzenie zasad dotyczących opodatkowania środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych nabytych w drodze spadku lub darowizny. W odniesieniu do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych nabytych w drodze spadku przewidziano powrót do zasad obowiązujących przed 1 stycznia 2018 r., a w wypadku tych nabytych w drodze darowizny wprowadzono możliwość kontynuacji amortyzacji. Nowela przewiduje ponadto zwolnienie od podatku dochodowego przychodów z tytułu umorzenia zadłużenia związanego z zaciągniętym kredytem mieszkaniowym. Wprowadza również ulgę podatkową dla twórców (możliwość odliczenia 50% kosztów uzyskania przychodów), która będzie odnosić się także do działalności twórczej w obszarach: inżynierii budowlanej, tłumaczeń, gier komputerowych oraz działalności naukowej i pracy dydaktycznej na uczelni.

TEAM

Administrator techniczny portalu

Artykuły powiązane

moje

Opinie

Zapraszam do poczytania mojego Bloga. Zamieszczam w nim swoje opinie oraz wrażenia z pracy w Senacie RP

ZACZNIJ TUTAJ >>

wokół

Regionu

Najnowsze wiadomości z Dolnego Śląska: co słychać w powiatach: dzierżoniowskim, kłodzkim i ząbkowickim?

CZYTAJ TUTAJ >>

o mnie

Media

Przeczytaj co na mój temat i na temat mojej działalności sądzą media w Polsce i Europie.

CZYTAJ TUTAJ >>

 

Biuro w Kłodzku

ul. Niska 1
57-300 Kłodzko
tel.: +48 666 042 320
biuro @ senatorszwed . pl

 

godziny otwarcia:
pon-pt 07:30 - 15:30

 

Biuro w Bystrzycy Kłodzkiej

ul. Okrzei 20
57-500 Bystrzyca Kłodzka
tel.: +48 666 042 320
biuro @ senatorszwed . pl

 

godziny otwarcia:
umów się telefonicznie

 

Biuro w Kudowie-Zdroju

ul. Główna 26 B
57-350 Kudowa-Zdrój
tel.: +48 666 042 320
biuro @ senatorszwed . pl

 

godziny otwarcia:
umów się telefonicznie

 

Biuro w Ząbkowicach Śląskich

ul. 1 Maja 7
57-200 Ząbkowice Śląskie
tel.: +48 666 042 320
biuro @ senatorszwed . pl

 

godziny otwarcia:
umów się telefonicznie

Wszelkie prawa zastrzeżone